Reuma en Diabetisch gecertificeerd

Copyright © 2010-2016 Jannette-Pedicure.nl  alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden

Jannette-Pedicure

Disclaimer

Jannette-Pedicure is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, software, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Jannette-Pedicure

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Jannette-Pedicure of haar licentiegevers.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jannette-Pedicure mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

Jannette-Pedicure draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Jannette-Pedicure aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid

Framing

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jannette-Pedicure is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Jannette-Pedicure verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Jannette-Pedicure aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam

Wijzigingen van deze voorwaarden

Jannette-Pedicure behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.

Wij adviseren u ten alle tijde software welke niet van u zelf afkomstig is te scannen op virussen voor het gebruik daarvan.